krev

Nat-m., China., Ferr-p., Hir., Phos., Ham., Arn., Led., Sul-ac., Kali-n.,Cean., Lach.

LED televízory