Úvod do systematizace rostlinných léků podle Rajana Sankarana

Tato metoda homeopatie vychází ze specifického pocitu člověka v obrazu dané rostliny, na rozdíl od jiných vědeckých metod, které zkoumají věci od všeobecného ke specifickému, zde se od specifického vnitřního pocitu odvíjí celý stav pacienta.

Dr. Rajan Sankaran objevil systém, který není založen na náhodném vyhledávání v Materii medice, ale na jeho tabulce rostlin, kde vertikální sloupec představuje miasmata a horizontální jednotlivé čeledě.Miasmata jsou stavy klasifikované podle následujících kritérií:
- rychlost
- tempo
- úroveň zoufalství (psorické je nejméně a syfilické je nejvíce beznadějné).

Miasmata dělíme na: akutní, tyfoidní, psorické, mykotické , malarické, sykotické, tuberkulózní, leprózní, rakovinné, , syfilitické.

Společný znakem všech rostlin je citlivost a každá skupina (čeleď) má svoji specifickou citlivost. Esence citlivosti se projevuje typem bolestí a jejím prožíváním. Všichni představitelé čeledi mají společný pocit nebo typ bolesti, např. čeleď Compositae má společný pocit zranění. Každý člen dané skupiny však jinak prožívá danou citlivost, např. Arnica má pocit úderu, Chamomilla zraňuje jiné.

Tento pocit je vyjádřen 4 způsoby:
1. pocit samotný (zranění)
2. pasivní reakce (omámenost, otupělost)
3. aktivní reakce (vrátit útok)
4. kompenzace (stát se silným, aby snesl každý úder)

Variabilitou symptomatologie se projevují různé miasmata:
I když mají společný pocit, každý lék ho vnímá různě hluboko a na odlišné úrovni zoufalství. Např. čeleď Loganiaceae má společný pocit šoku, na emoční úrovní je to pocit zklamání:

Nux-v.: je kritické, nemůže odpočívat, dokud se situace nenapraví (např. ztráta v podnikání). Vnímání a reakce léků je charakteristická pro tyfoidní miasma (netrpělivost a tempo) např. Bryonie.

Ign.: je striktní, přísná kontrola nad svou reakcí na zklamání – karcinogenní miasma (Carc., Staph.).

Jak máme postupovat při použití této metody:
1. Určit říši (rostlinná, zvířecí, minerální)
2. Určit čeleď dané říše
3. Určit miasma

Jak určíme miasma?
1. Které nemoci léčí určitý lék
2. Jaká je hlavní patologie případu (bradavice – sykóza)
3. Jaký charakter příznaků (akutní, zápas, fixní, intermitentní, destruktivní)
4. Centrum mentálního stavu (akutní strachy, skrývání, zlost), SNY a BLUDY.
5. Charakteristické příznaky – kombinace pocitu a miasmy.

Dr. Rajan Sankaran se poprvé zmínil o svém objevu v roce 1999 na semináři v Essalenu (USA), mluvil o něm i v Bratislavě v roce 2000.

Postup při studiu těchto léků:
1. Které léky patří do čeledě.
2. Které léky mají dobře zpracované provingy a klinické případy.
3. Vybrat dva až pět léků a vyhledat jejich symptomy.
4. Vybrat rubriky z Repertoria, které obsahují dva nebo více léků ze skupiny. Vzít do úvahy jenom rubriky, které mají méně jako 50 léků).
5. Seřadit podle počtu léků v rubrikách, začínaje od nejmenší rubriky a hledat společné pocity léků ze stejné čeledi.

Dále musíme:
6. Otestovat společný pocit pro jednotlivé léky čeledě.
7. Základní téma v konkrétních formách popisech tohoto pocitu na tělesné a emoční úrovni.
8. Pocit v jasné formě, pasivní reakce, aktivní reakce anebo kompenzace. Jejich identifikace slouží ke ujasnění celkového obrazu.

Dále si musíme upřesnit:
9. Do které miasmy patří lék v tabulce
10. Studium tabulky jednu čeleď za druhou.
11. Není lék pro každé miasma, ještě známo málo léků – namísto čeledě – řada, když souhlasí společný pocit.

Pocit a akce (funkce a cítění)

Pocit a akce – jsou si rovné a opačné – naše činy zodpovídají tomu, co vnímáme, že se děje nám.
- chuť vraždit: pocit, že bude zavražděný
- hrubé chování: pocit, že k němu někdo byl hrubý anebo ho zneužil
- násilnické chování: pocit, že byl znásilněný

Fyzické a emoční příznaky jsou zaměnitelné: bodavé bolesti + impuls bodnout.

Naše činy zodpovídají tomu, co vnímáme, že se nám děje.
Plat., Merc. – sklon vraždit a zároveň strach, že budou zavražděni.
Staph. – pocit urážky a rozhořčení, ale současně i symptom: „Blud, pokora a nízkost jiných, přičemž on je velký“.

U mnohých léků máme jenom reakci, bez pocitu nebo bludu.

Pocit – podvědomé projevy: SNY, BLUDY, ZÁUJMY, HOBBY.

Krátký přehled miasmat

Akutní miasma:
Pocit akutního ohrožení. Reakce je silná a instinktivní.

Některé léky:
Aconitum, Belladonna, Stramonium, Veratrum-album, Arnica, Croton-tig, Chocolate

Poznámka: V minulosti byl Hyoscyamus zatříděný pod akutní miasmu. V současnosti je zařazen do tyfoidní miasmy.

Tyfoidní miasma:
Pocit, že situace je kritická. Když se správně zvládne v určitém kritickém období, skončí se úplným zotavením. Reakce je intenzívní zápas proti ní.

Některé léky:
Bryonia, Nux vomica, Rhus-tox, Chamomilla, Hyoscyamus, Baptisia, Paris-q, Nux-m

Psorické miasma:
Pocit těžké situace, v které člověk musí bojovat, aby uspěl. Má úzkost a pochybnosti o svých schopnostech, ale doufá. Selhání neznamená konec světa.
Musí se namáhat, aby se zotavil anebo udržel svou pozici.

Některé léky:
Sulphur, Psorinum, Lycopodium.

(Poznámka: R. Sankaran nenašel žádné léky, které by zapadly do definice psor. miasmy. Zjistil, že i léky předtím považované za psorické, např. Nux-v, Bry, zapadají dobře do tyf., mykot. a malariální miasmy. Zdá se, že klasifikace miasmat nahradila předešlé tři a tzv. psorické léky jsou nahrazené novými miasmaty.

Malarické miasma:
Akutní pocit ohrožení, který přichází a ustupuje intermitentně (přerušovaně, nesouvisle), ve fázích, mezi kterými je přítomný v pozadí chronický, stály pocit nedostatečnosti.
Toto miasma je charakterizované náhlými, akutními projevy, které se objevují z času na čas a po nich následují období pokoje.

Některé léky:
Berb-v, Capsicum, Cina, China, Colocynthis, Spigelia.

Mykotické miasma:
Je charakterizované střídáním období boje spojeného se strachem, že se mu to nepodaří s obdobími beznaděje a vzdávaní se.

Některé léky:
Calcarea sulphurica, Calcarea Silicata, Magnesium sulphuricum, Teucrium, Sarsaparilla, Dulcamara, Taraxacum.

Sykotické miama:
Je tu pocit fixace, nevyléčitelné slabosti v sebe samém. Reakce je snaha vyrovnat se s tím a skrýt tuto skutečnost před ostatními. Proto to zakrývá egoizmem, nutkavým chováním, velkým sklonem k tajnůstkářství atd.

Některé léky:
Copaiva, Medorrhinum, Mangifera, Pulsatilla, Sabadilla a Thuja.

Karcinomatózní miasma:
Je tu pocit slabosti a neschopnosti vevnitř a potřeby mimořádně dobře fungovat, splnit ty nejvyšší očekávání. Reakce je nadlidské úsilí, namáhání se až za hranice svých možností. Je to neustály zápas, bez konce.
Závisí na něm jeho přežití. Selhání znamená smrt a destrukci.

Některé léky:
Anacardium, Anhalonium, Bellis-per, Carcinosinum, Nitricum acidum, Argentum nitricum, Ignatia a Staphysagria.

Tuberkulózní miasma:
Pocit intenzívní tísně a tíhy a touha po změně. Reakce je intenzívní, hektická aktivita za účelem osvobození se z těchto útrap.

Některé léky:
Abrotanum, Acalypha-indica, Agraphis, Tuberculinum, Drosera, Calcarea p., Bals-p.

Leprózní miasma:
Pocit intenzivního útlaku, útrap, intenzívní beznaděje, izolace a intenzívní touhy po změně.

Některé léky:
Secale, Hura, Ocimum-s, Aloe, Cicuta, Mandragora.

Syfilitické miasma:
Pocit, že čelí situaci, z které se nedá uniknout. Vede to k úplné beznaději a zoufalství. V beznadějném úsilí se snaží změnit situaci a výsledkem je obvykle destrukce.

Některé léky:
Mercurius solubilis, Syphilinum, Aurum metallicum, Baryta carbonica, Hoang-nan, Leptandra, Echinacea, Clematis erecta.

Klíčové slova jednotlivých miasmat

Hodnota slov:
Když se objeví v případe anebo u léku tyto klíčové slova, poukazují na dané miasma. Pomohou nám rozhodnout se, do kterého miasmatu patří lék.
Například, když máme identifikovat lék karcinomatózního miasmatu z čeledě umbelliferae, budeme hledat v rámci léků patřících do této čeledě pomocí klíčových slov karcinomatózní miasmy a tak zjistíme, které léky se nám takto objeví.

AKUTNÍ MIASMA:
Akutní
Náhlý
Prudký
Panika
Nebezpečí
Reflexní reakce
Únik, útěk
Beznaděj
Hrůza
Šílenství
Malé dítě
Strach
Poplach
Bouřka
Instinktivní, pudová reakce

TYFOIDNÍ MIASMA:
Krize
Intenzívní
Propadává se, ztrácí půdu pod nohami
Uzdravit, obnovit, zotavit
Dítě
Intenzívní, krátké úsilí
Tyfoidní
Subakutní
Naléhavý stav, stav nouze
Smutek za domovem
Intenzívní úsilí
Kritické období
Kolaps
Hledá stav pohodlí
Netrpělivost
Požadovačnost

PSORICKÉ MIASMA:
Problém je řešitelný
Optimismus
Usilí
Pochyby
Naděje a snaha
Puberťák
Nedostatek sebedůvěry
Nejistota
Chutě a averze
Svrab

MALARICKÉ MIASMA:
Uvíznutí
Intermitentní záchvaty
Pronásledování
Nešťastný
Kolika
Neuralgie
Paroxysmální
Pohrdavý
Neposlušný
Malárie
Parazité
Migréna
Periodicita
Trápení
Brání mu v něčem
Překažený
Překážky
Střídání mezi vzrušením a přijetím
Muky

MYKOTICKÉ MIASMA:
Snažení se
Vzdávaní se
Přijetí se střídá se snahou a pokoušením se
Podrážděný
Pokouší se, snažit se, usilovat se
Mykóza, houby, lišej, kožní plíseň
Akné
Nepohoda
Dospívání
Herpes

SYKOTICKÉ MIASMA:
Fixovaný
Zakrývaní, skrývání
Vina
Tajnůstkářský
Bradavice
Tumory
Kapavka
Neuróza
Fixovaná slabost
Vyhýbaní se
Přijímaní
Střední věk

KARCINOMATÓZNÍ MIASMA
Kontrola
Dokonalost
Pedantnost
Nad svoje schopnosti a možnosti
Nadčlověk
Rakovina
Velké očekávání
Chaos
Pořádek
Usilovaní se nad svoje hranice
Ztráta kontroly
Sebekontrola

TUBERKULÓZNÍ MIASMA:
Hektický
Intenzívní aktivita
Dušení
Chycený
Uzavřený, obklíčený
Změna
Aktivita
Svoboda
Vzdorovitý
Tuberkulóza
Útlak
Touha po změně

LEPRÓZNÍ MIASMA:
Znechucení
Velké pohrdání
Izolace
Znetvoření
Intenzívní beznaděj
Intenzívní útlak, utrpení
Špinavý
Pronásledovaný
Trhá sám sebe
Kousání
Beznaděj
Vyhnanec, vyvrhel, zatracenec
Sadismus
Odmítnutí
Odpor, averze, nechuť
Omezený, ohraničený
Vyloučený

SYFILITICKÉ MIASMA:
Destrukce
Vražda
Sebevražda
Vředy
Úplný
Nemožný
Beznaděj
Psychóza
Zničení

Otázka potence při použití této metody: Předepisujeme na 7 úrovní lidského bytí nebo 7 stupňů

1. Jméno (dg. nemoci - sinusitida) - 12 CH
2. Fakta (modality - moje sinusitida) - 30 CH
3. Emoce (rozčiluje mě to, že mám ucpaný nos) - 200 CH
4. Bludy (jakoby persekuce, pocit pronásledování) - 1M
5. Pocit (vniterní pocit) - 10M
6. Energie nebo Univerzální úroveň - 50M
7. Sedmá úroveň (nebyla ještě definovaná) - ? (asi CM)

Zdroj: dr. Rajan Sankaran
Anne Vervarcke: LŠ Bouzov 2007
překlad: dr. Vladimír Petroci

LED televízory