Anacardium orientale (lék na přijetí svého stínu)

Vývoj a etiologie

Stav tohoto léku může být dědičný, což znamená přenos stavu Anacardia z rodiče na potomka, takže následující stav dítěte se odehrává už v réžii tohoto stavu. Další možnou příčinou je potlačení osobnosti dítěte rodiči, kdy dítě není za nic pochválené, naopak je nadmíru kritizováno a za každou maličkost trestáno, takže si začne o sobě myslet, že není dost dobré pro svou rodinu a ani okolí. Začne si o sobě myslet, že je špatné, že jeho chování i myšlenky jsou neadekvátní a proto se začne nadměrně kontrolovat, aby se neprojevilo negativně. Proto se začne objevovat pocit dvojí vůle, které mezi sebou soupeří.


Dětství


Dítě je trpěno v rodině, protože nedosahuje takových kvalit jako jeho sourozenci. Nenaplňuje očekávání rodičů, tím pádem je odmítáno a pohrdáno. Od rodičů dostává dítě jasný příkaz (program), že musí být dobré a že se nesmí nijak negativně projevit. Problém je však v tom, že za negativní projev dítěte je považovan každý projev nekontrolované emoce či chování. Proto se dítě začne chovat kontrolovaně a ztrátí svou přirozenou hravost a zájem o věci.


Dospívání

V dospívání se k programu přidají hormonální změny, které musí být také potlačeny a není jim dovoleno projevit se. V době odloučení dítěte od rodiny např. při odchodu na internát se mohou objevit různé bludy, které vyvolává nedostatek jistoty a ztráta bezpečí v cizím prostředí. V této době se mohou objevit různé psychické poruchy, které jsou přisuzovány únavě a vyčerpání dítěte.


Dospělost

V normálním životě si nese sebou tento jedinec velkou psychickou a hlavně morální zátěž, kdy se považuje za bezcenného a pro společnost nepotřebného. Má pocit, že není dobrý, že je zlý a chce být dobrým, dělat věci správně - tyto dvě vlastnosti v něm bojují mezi sebou. Čím více se snaží potláčit svoje negativní pocity, tím více se tyto nekontrolovaně derou na povrch. Tehdy může docházet k nekontrolovaným výbuchům zlosti, někdy i ke škodolibým činům, které může v afektu učinit. Potom si však vždy vše vyčítá, má velký pocit viny a udělá vše proto, aby jeho sebekontrola byla ještě silnější a pevnější. Proto se začne vyhýbat společnosti a hlavně komunikaci, aby neřekl něco špatného, aby se nějak negativně neprojevil. Začně skrývat svůj stav a své pocity. Žena při porodu necítí lásku ke dítěti, protože si o něm myslí, že je špatné jako ona (Anacardium - bez srdce). Proto mají tyto ženy pocit, že nejsou dobrými matkami.


Stav

Je jen otázkou času, kdy silnou sebekontrolou a potláčením dojde k narušení psychického stavu. Začnou se objevovat různé halucinace, že slyší hlasy, které ho nutí k tomu, aby udělal něco špatného, např. aby někoho zabil. Toho se velmi lekne a začne si myslet, že je něco posedlo, že je v něm ďábel. Tyto halucinace a bludy ho vedou ke strachu ze šílenství až k úplné dezorientovanosti v tom, co je správné a co dobré. Většinou tito lidé končí v psychiatrických léčebnách s diagnózou paranoidní schizofrénie nebo jiné těžké psychické poruchy. Pro tento stav je charakteristická velká přecitlivělost na vnější vlivy, snadno se urazí, chce se pomstit.


Podobné

Silnou sebekontrolou a touhou po dokonalosti nám může připomínat Carcinosin, který je těmto pacientům často předepisován, když ještě nejsou ve stádiu bludů a halucinací. Dalším blízkým lékem může být Staphysagria, která je také silně potláčená a reaguje výbuchy vzteku. Kvůli náboženským sklonům a tématu o Božím trestu bychom mohli myslet i na Kalium bromatum, které má také velký pocit viny, že nedělá věci správně nebo, že je obětí Boží pomsty. Pro diagnózu depersonalizace bychom mohli uvažovat o Platině, ale ta má blud, že je nadřazená svému okolí, takže je to protiklad Anacardia. Jelikož je Anacardium orientale z čeledi Anacardiacea, tak můžeme uvažovat i o lécích z této čeledě (Rhus toxicodendron a jiné).


TÉMATA


Otec, autorita, Bůh

Otec je prvotní autorita, která klade na dítě příliš velké nároky, které není schopno plnit. Může jít o nechtěné dítě, které je v rodině trpěno ať už z náboženských důvodů nebo jiných. Otec může být agresivní a dítě tvrdě trestat za každý přestupek nebo za cokoliv, co se otci nelíbí. Autoritativní a chladná může být i matka, která klade na dítě vysoké nároky a potláčuje jeho emocionální projevy. Dalšími autoritami mohou být i starší sourozenci, kteří dítěti vše vytknou, takže dítě ztrátí přehled o tom, co je dobře a co špatně. Správné a dobré je jen to, co požaduje otec, autorita nebo Bůh.


Sebedůvěra, méněcennost

Jelikož dítě není za nic chváleno, ale je většinou kritizováno, tak se u dítěte nevyvine odpovídající stupeň sebedůvěry, což je problém, který ho doprovází celým životem. Objevují se problémy před zkouškami (tréma), úzkost a obavy z neznámých a nových věcí, strach z vystoupení na veřejnosti a komunikace, proto se většinou společnosti vyhýbají. Z tohoto důvodů si o sobě tento člověk myslí, že je méněcenný, že nestojí za nic a že nemá na nic nárok. Často se objevuje nespokojenost sama se sebou, myslí si o sobě, že nedosahuje takových kvalit jako ostatní lidé. Proto se i často porovnává s ostatními lidmi, chtěl by být takoví jako jsou oni.


Dobro a zlo, konfrontace

Už z uvedených témat logicky vyplývá toto téma, které stojí v popředí jeho mysli, což způsobuje rozpor - co je správné, dobré a co je opak, zlé a špatné. Pod tímto tématem nalezneme úvahy pacienta o tom, co je na něm pozitivní a co negativní, kdo je v určité situaci oběť a násilník. Každou věc posuzuje z pozice, kde vidí jen bílou nebo černou, nepozná střed, tu cestu mezitím. Připadá si jakoby měl chaos v sobě, jakoby stále padal do toho jednoho bodu a neví se z toho stále dostat, stále opakuje ty stejné zkoušky, situace.


Posedlost, šílenství, utkvělé myšlenky, bludy

Díky rozporu v mysli a neustálemu peskování ze strany autority se objevují bludy, že není dobrý a proto musí být posedlý ďáblem. Začne mít strach z toho, že se zblázní. Objeví se u něj i utkvělé myšlenky na to, že někoho musí zabít - začne se bát nožů, že by mohl někoho zabít nožem nebo že jeho chtějí zařezat nožem. Nejznámějším bludem Anacardia je, že mu na jednom rameni sedí ďábel a na druhém anděl, ďábel mu našeptává zlé činy a anděl mu radí dělat dobré věci. Zde dochází ke konfliktu v mysli, který se projevuje dvojí vůli, antagonismusem sama se sebou. S těmito bludy se mohou dostavit i sluchové halucinace, že slyší hlasy, že mu vnucují zlé činy, aby někoho zabil. Má pocit, že ho někdo ovládá a vnucuje mu svou vůli.


Pocit viny, výčitky svědomí

Všechny jeho pocity a bludy prohlubuje silný pocit viny, kde si myslí, že on je ten špatný člověk a za vše špatné může jen on. Tento pocit se prohlubuje každým kritickým slovem nebo neúspěchem ať už v práci nebo v životě. Myslí si, že si nezalouží žádnou radost ze života, jen utrpení za své hříchy, za které považuje všechny své negativní projevy.


Silná sebekontrola

Aby člověk udržel všechny tyto pocity a rozpor mysli na uzdě, musí se kontrolovat na každém kroku, aby něco špatné neřekl nebo neudělal. Při odběru případu je sebekontrola tak silná, že pacient dlouze přemýšlí nad odpovědí při každé otázce, aby náhodou o sobě neřekl něco špatného. Proto se vyhýbá společnosti a neúčastní se komunikace, aby náhodou neřekl něco neadekvátního, za co by ho považovali za hloupého. Dochází často k silnému potlačení všech negativních pocitů a projevů.


Náboženské sklony

Víra v Boha poskytuje odpovědi na některé jeho otázky a jelikož se snaží být, co nejhodnějším, tak čte ezoterickou literaturu a navštěvuje ezoterické semináře, kde hledá odpovědi na svůj stav, na temnou stránku své duše. Snaží se dělat věci správně, držet se doslovně toho, co je dáno, což se mu samozřejmě moc nedaří. Proto se objevují výčitky a pocit viny, čímž zase padá do začarovaného kruhu své mysli.


Láska, nenávist

Kvůli svému stavu nedokážou procítit lásku a většinou si najdou partnera, který jim poskytne ochranu a podporu. K neprocítění lásky dochází i ve vztahu matky k dítěti, nejdřív se na dítě těší, ale po porodu ho odmítne, nedokáže ho přijmout, protože si myslí, že je také zlé jako ona. Často můžeme vidět u pacientů potřebující tento lék platonické vztahy, kde hrají velkou roli představy a fantazie. Dívka tohoto typu bude vyhledávat starší muže, kteří ji budou připomínat otce, autoritu. Avšak při sexu mohou mít pocity viny kvůli své sexualitě, dokonce mohou vnímat přítomnost otce (autority) při sexu - pocit, jakoby ji otec stále kontroloval, že něco dělá špatného . Ne nadarmo se říká, že mezi láskou a nenávistí je tenká hranice, člověk Anacardium pociťuje často nenávist k lidem, o kterých si myslí, že mu nějak ublížují nebo ho omezují. Nedokáže řešit situace s čistou hlavou, stane se zlomyslným a přeje druhému špatné.


Tvrdost, krutost, bezcitnost

I toto téma je logickým důsledkem předchozích témat, člověk tohoto typu je tvrdý a bezcitný. Sklon ke krutosti je v dnešní době dost kompenzovaný, ale může se tento rys projevit při velkém vzteku, kdy vybuchne při přetlaku z potlačení všech emocí. Pacient nedokáže procítit vřelost a lásku jak ve vztazích, tak v jakékoliv situaci. Vyhýbá se proto všem těmto situacím, kde by se měl nějak projevit, protože si myslí, že by to nebylo kladně přijato. Tento stav je výsledkem zatvrdlého srdce, které nedokáže procítit žádné emoce a ani vyjádřit nějaké city.


Zablokování, omezení, připoutání, znemožněný pohyb

Velkým tématem tohoto léku a celé čeledě je téma zablokování, omezení pohybu, což se projeví i na úrovni pocitů, tak na fyzické úrovni jako zatrpnutí, zablokování, ztuhnutí některých částí těla. Součástí tohoto tématu je také připoutanost k nějaké věci nebo k nějakému člověku.


Fyzická úroveň

Na fyzické úrovni se může setkat s tinitem (hučení v uších), které je symbolikou bludu, že slyší hlasy. Dalším momentem je často pocit nerovnováhy, kdy ztrácí smysl pro rovnováhu, což je symbolikou bludu, že ji na jednom rameni sedí ďábel a na druhém anděl - člověk se nedokáže rozhodnout pro tu či onu stranu, proto je vyveden z rovnováhy. Často mají tito pacienti problém s vyprázdňováním, mívají často zácpu, což je symbolikou nadměrné kontroly, kdy nechtějí nic negativního pustit ven. Potvrzením tohoto aspektu je i velký pocit vnitřního napětí, který nedokáže uvolnit.


Substance

Lék je vyroben z plodu stromu ořechu kešu, z rodu Semecarpus (čeleď Ledvinovníkové). Ořech je srdčitého tvaru, z čehož byl odvozen jeho název "anacardium". Homeopatický lék byl vyroben triturací vrstvy mezi jádrem a slupkou, tato dužina má mléčnou šťávu a na vzduchu zčerná. Substance je velmi jedovatá, vyvolává silné podráždění pokožky, zde můžeme vidět důvod a sklon k agresivitě, který je součástí stavu Anacardia. Tvrdost substance se promítá v tvrdosti jádra i v tvrdé skořápce, kterou pak můžeme vidět na všech úrovních bytí. Z těchto poznatků by se dal interpretovat aspekt narušení struktury, kdy dojde k prasknutí skořápky, čímž dojde k zčernání mléčné šťávy v dužině. Zde vidím téma bílé a černé, pozitivního a negativního, dobra a zla. Něco, co bylo do teď doby čisté a dokonalé, je teď špinavé a špatné. Prasknutí nebo rozpůlení ořechu může představovat rozdělení mysli, antagonizmus sama se sebou. Vzhled ořechu je také černý, proto můžeme v léku vidět téma černoty, ať už v pocitech nebo touze po temnotě. Ořechy na vzhled připomínají "lejno", proto možná je častým tématem tohoto léku pocit méněcennosti, že je "lejno", neváží si sama sebe (v tomto se trošku podobá na Lac caninum).


Závěr

Homeopatická léčba umožňuje těmto pacientům vyléčení a nabytí sebedůvěry, čímž dokážou žít normálním životem a nestanou se pacienty psychiatrických léčeben nebo doživotně závislými pacienty na psychofarmacích. Mnoho lidí by si mohlo myslet, že tento lék už ani není potřebný v dnešní moderní době, praxe však potvrzuje něco jiného. I když témata tohoto léku budou podaná v moderním jazyce naší doby, kdy neuslyšíte výše uvedená slova o ďáblovi a andělovi, přesto bude této esence potřeba. V krátkosti se jedná o vnitřní konflikt člověka dělat věci dobře nebo špatně a tento rozpor se promítá ve všech situacích jeho života, na všech úrovních jeho existence.

LED televízory